Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Protecció de dades

Protecció de dades de caràcter personalLa normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal regula els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició als interessats (persones físiques titulars de les dades) sobres les seves dades de caràcter personal.

La definició dels drets, les condicions i els terminis per exercir-los es troben regulats a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvopament de la LOPD.

Us facilitem uns formularis específics per a l'exercici d'aquests drets.

Cal presentar la sol·licitud al Registre General de la URV o a qualsevol dels registres auxiliars (podeu consultar llocs i horaris al següent link: https://seuelectronica.urv.cat/registre.html) i s'ha de dirigir al Centre d'Atenció als Estudiants si sou estudiants, al Servei de Recursos Humans si sou personal de la URV o a la Gerència si no pertanyeu a cap dels col·lectius anteriors.Informació