Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Defensa dels drets > Bústia per a la convivència

Defensa dels drets

Bústia per a la convivènciaIntroducció

La Normativa de Convivència de la Universitat Rovira i Virgili aprovada en Consell de Govern de 27 d'abril de 2023 té com a objectiu principal afavorir l'enteniment i la convivència a la universitat, així com fomentar i garantir el respecte als valors democràtics, als drets fonamentals i a les llibertats públiques en l'àmbit universitari.

En aquest context, es proposa la creació d'una bústia com a eina per facilitar la comunicació i la tramitació de queixes o comunicacions per conductes contràries a la normativa de convivència.

Quin son els objectius?

 • Facilitar la comunicació de conductes contràries a la normativa de convivència: la bústia ha de ser fàcilment accessible i comprensible per a tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, PDI i PTGAS).
 • Garantir la confidencialitat i la protecció de dades de les persones que presenten una comunicació: la bústia garanteix la confidencialitat de la informació proporcionada i la protecció de dades de caràcter personal.
 • Agilitzar la tramitació de les queixes o comunicacions: la bústia permet una tramitació ràpida i eficient de les comunicacions presentades.
 • Promoure la cultura de la no-violència, la no-discriminació i el respecte a la diversitat: la bústia contribueix a la prevenció de conductes contràries a la normativa de convivència i a la promoció d'una cultura de convivència positiva.

Característiques de la bústia

 • Accessibilitat: la bústia ha de ser accessible a través de diversos mitjans, com ara una plataforma web, una aplicació mòbil o un correu electrònic específic.
 • Confidencialitat: la bústia ha de garantir la confidencialitat de la informació proporcionada i la protecció de dades de caràcter personal.
 • Imparcialitat: la bústia ha de garantir una tramitació imparcial i objectiva de les queixes o comunicacions presentades.
 • Eficiència: la bústia ha de permetre una tramitació ràpida i eficient de les queixes o comunicacions presentades.
 • Transparència: la bústia ha de proporcionar informació clara i precisa sobre el procés de tramitació de les queixes o comunicacions.

Com funciona?

1. Presentació dels fets relacionats amb conflictes de convivència:

 • La persona que vulgui presentar una queixa o comunicació pot fer-ho a través  del correu electrònic bustia.convivencia(ELIMINAR)@urv.cat.
 • La queixa o comunicació ha de contenir la informació següent:
  • Dades identificatives de la persona que presenta la queixa o comunicació (nom, cognoms i NIF/NIE).
  • Descripció dels fets que motiven la queixa o comunicació.
  • Data i hora dels fets.
  • Lloc on van tenir lloc els fets.
  • Dades identificatives de la persona o persones contra les quals es presenta la queixa o comunicació (si es coneixen).
  • Qualsevol altra informació que pugui ser rellevant per a la tramitació de la queixa o comunicació.

2. Qui gestiona la queixa?

 • La Comissió de Convivència de la URV, que està formada per una representació de sis persones que pertanyen als diferents col·lectius que integren la comunitat universitària de manera paritària, procurant la composició equilibrada entre homes i dones. La seva actuació es regeix pels principis d'independència, autonomia i confidencialitat.

3. Com es gestiona la queixa?

 • Un cop rebuda la comunicació, la Comissió de Convivència de la URV l'analitzarà i determinarà si s'ha d'iniciar un expedient informatiu.
 • Si s'inicia un expedient informatiu, la Comissió de Convivència de la URV pot requerir informació addicional a la persona que ha presentat la queixa o comunicació, així com a les persones implicades.
 • La Comissió de Convivència de la URV pot acordar la incoació d'un expedient disciplinari si considera que els fets reportats poden ser constitutius d'una infracció a la normativa de convivència.
 • La responsabilitat de gestionar aquesta bústia correspon a la persona de referència en matèria d'igualtat, diversitats i benestar, la qual ha de vetllar perquè els tràmits i les actuacions s'iniciïn tan aviat com sigui possible.


Informació