Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Plana principal de la Seu electrònica de la URV

Seu electrònica de la Universitat Rovira i Virgili, URV


La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en el seu article 38, defineix el concepte de seu electrònica com "aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de la qual correspon a una administració pública, o bé a un o més organismes públics o entitats de Dret públic en l'exercici de les seves competències"

Aquest site és la seu electrònica de la Universitat Rovira i Virgili, aprovada per Acord de Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, de 26 de febrer de 2009, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb data 19 de maig de 2009.

  • Titularitat: La seu electrònica és titularitat de la Universitat, que garanteix la veracitat, la integritat i l'actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a través de la mateixa
  • Objectius: Facilitar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics per la seva relació amb la Universitat
  • Encarregats de la gestió: La gestió de la seu electrònica correspon a la Secretaria General de la Universitat Rovira i Virgili


Informació de contacte de la URV

Carrer de l'Escorxador, s/n. 43003 - Tarragona

Contacteu amb nosaltres

A/e als efectes de notificacions electròniques: registre.general(ELIMINAR)(ELIMINAR)@urv.cat

Informació