Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Treballar a la URV > Convocatòries de Personal Docent i Investigador

Treballar a la URV

Convocatòries de Personal Docent i InvestigadorAltres convocatòries

Professorat contractat

Convocatòria de concurs d'accés a una plaça de personal docent i investigador permanent (Professorat Agregat) Psicologia

Documentació

IMPORTANT!!! 

Els membres de la comissió que avaluarà la plaça DL006546 de Professorat Agregat del Departament de Psicologia consideren que seria convenient poder disposar de la documentació dels  candidats admesos amb una setmana d'antelació. D'aquesta manera, els membres de la comissió podran avaluar amb major deteniment els mèrits dels candidats. 

Així, se'ls demana als candidats admesos que el dia 17 de juliol, abans de les 24.00 h, enviïn electrònicament la seva documentació al correu electrònic del Secretari de la Comissió: 

josep.demestre@urv.cat 

El Secretari s'encarregarà de distribuir la documentació als altres dos membres de la comissió. 

Data límit de presentació de sol·licituds : 04/06/2022

Data de resolució: 12/05/2022

Data de publicació a la Seu electrònica: 20-05-2022 08:24:37

Estat de la convocatòria

Tancada

Els llistats que es publiquen en aquesta pàgina Web, i que contenen dades de caràcter personal, s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades i la seva finalitat, d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, és la de procedir a notificar a cadascun dels aspirants el contingut del procediment selectiu. Aquests llistats no constitueixen font d'accés al públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels propis afectats.


Informació