Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Defensa dels drets > Canal de denúncia intern i antifrau

Defensa dels drets

Canal de denúncia intern i antifrauEl canal de denúncia intern de la URV és el mitjà preferent per informar sobre qualsevol vulneració de l'ordenament jurídic d'acord amb l'àmbit d'aplicació material i personal establert en el Reglament del canal de denúncia intern de la URV. Aquest canal garanteix la confidencialitat, la protecció de les dades i el secret de les comunicacions.

Quins són els objectius?

 • Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública ètica de la URV.
 • Garantir un canal intern segur de comunicació entre les persones denunciants i la URV.
 • Protegir les persones denunciants de forma eficient per facilitar-los i assegurar-los una comunicació fluïda i confiada.
 • Complir la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i el Reglament del canal de denúncia de la URV.

Què s'hi pot denunciar?

Qualsevol vulneració de l'ordenament jurídic en les matèries següents:

 1. Ús o destinació irregulars de fons públics gestionats per la Universitat, d'acord amb el Pla d'integritat institucional i mesures antifrau de la URV.
 2. Contractes del sector públic.
 3. Personal al servei de les administracions públiques.
 4. Ajuts i subvencions atorgats per la Universitat.
 5. Protecció de la privacitat i de les dades personals.
 6. Medi ambient.
 7. Salut i seguretat en el treball.
 8. Protecció del denunciant en el termes establertes el Reglament del canal de denúncia intern de la URV i la resta de normativa que s’hi aplica, sempre que la vulneració estigui tipificada com una infracció penal o administrativa greu o molt greu.
 9. La resta de matèries previstes a l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937.
 10. Qualsevol vulneració de l'ordenament jurídic que estigui tipificada com a infracció administrativa greu o molt greu d'acord amb el que estableix el Reglament del canal de denúncia intern.

Qui pot denunciar?

Qualsevol persona que en el moment de la denúncia tingui o hagi tingut la condició de personal docent i investigador (PDI), personal tècnic, personal de gestió i d'administració i serveis (PAS), participant en processos selectius de personal, becari, treballador autònom, treballador al servei de contractistes, subcontractistes o proveïdors de la Universitat i voluntaris, i la resta de persones d’acord amb l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023.

Com funciona?

 • Qualsevol persona de l'àmbit d'aplicació del Reglament del canal de denúncia intern pot enviar comunicacions mitjançant esmentat.
 • Les comunicacions, que poden ser anònimes, són confidencials. No se'n poden derivar conseqüències lesives ni represàlies per a l'esfera personal o professional de la persona denunciant, sempre que operin la versemblança dels fets i la bona fe.
 • Les denúncies que es presentin es comprovaran, llevat que se n'evidenciï la falta de fonament.
 • Es garanteix la confidencialitat en la gestió de les comunicacions. Això no impedeix la cessió de les dades als jutjats i tribunals que les requereixin en exercici de la seva funció jurisdiccional, o a la fiscalia en exercici de les facultats d'investigació.
 • El canal de denúncia intern permet garantir l'exhaustivitat, la integritat i la confidencialitat de la informació. No hi pot accedir cap persona aliena a la seva gestió.
 • Les comunicacions fetes al canal de denúncia intern en cap cas comporten l'inici d'un procediment administratiu, ni tampoc tenen l'efecte d’haver-se presentat al Registre General de la URV.
 • A la persona que comunica els fets no li corresponen els drets de les persones interessades en un procediment administratiu. De la mateixa manera, les comunicacions tampoc no són constitutives d'exercici del dret de petició, del dret d'accés, ni es corresponen amb consultes, suggeriments o incidències.
 • Les comunicacions per defensar drets i interessos legítims de les persones interessades s'han de presentar pels altres mitjans establerts a aquest efecte.

Com es pot presentar una denúncia?

La denúncia es pot presentar pels mitjans següents:

a) Per escrit, mitjançant el canal de denúncia intern enllaçat en aquesta pàgina web. És important que la persona denunciant guardi el codi de registre aleatori que genera l'eina per possibles comunicacions amb l'òrgan responsable de la resolució i per fer el seguiment de la denúncia. La denúncia pot ser anònima.

b) De forma verbal, a través del telèfon 977 558 221. També es pot presentar per videoconferència, amb una cita prèvia que es pot demanar al mateix telèfon o per correu electrònic a denunciainterna(ELIMINAR)@urv.cat. En aquest cas, la comunicació no pot ser anònima.  

c) De forma presencial, amb una cita prèvia per correu electrònic a denunciainterna@urv.cat. En aquest cas, la comunicació no pot ser anònima.

Com es tramita la denúncia?

 

1. Presenta la denúncia per algun dels diferents canals habilitats

fletxa cap avall

2. Admissió a tràmit, inadmissió o remissió a un altre òrgan

fletxa cap avall

3. Instrucció (entrevistes i informes tècnics)

fletxa cap avall

4. Resolució: informe de la Comissió Antifrau

Informació addicional

Oficina Antifrau de CatalunyaInformació