Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Facturació electrònica

Empreses i Institucions

Format factura electrònica i signatura electrònicaLes factures electròniques s’ajustaran a l’establert en l’article 5 i en la disposició addicional de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls a la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

L’esquema del format de la factura electrònica  està publicat a la Resolució de 21 de març de 2014, de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per la Societat de la Informació i de les Secretaries d’Estat d’Hisenda i de Pressupostos i Despeses per la que es publica una nova versió 3.2.1, del format de factura electrònica "facturae" . Per a més informació consulteu la URL.


Serà obligatori l’ús d’una sèrie de camps dins de la pròpia factura per a la correcta remissió als destinataris així com complir amb una sèrie d’especificacions que es detallen en l’Annex de l’ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, pel que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General de Entrada de Factures Electròniques.


La URV rebutjarà les factures electròniques que no compleixen amb aquests requisits.Informació