Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Facturació electrònica

Empreses i Institucions

NormativaLlei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls a la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, pel que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls a la factura electrònica i creació del registre comptable en els Sector Públic.

Resolució de 21 de març de 2014,de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 10 de març de 2014, de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per la Societat de la Informació i de les Secretaries d’Estat d’Hisenda i de Pressupostos i Despeses per la que es publica una nova versió 3.2.1, del format de factura electrònica <>

Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

Ordre VEH/138/2017, de 29 de juny, per la qual es deroga la lletra a de l’apartat 4 de l’article 4 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.Informació