Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions

Empreses i Institucions

Ús de la factura electrònicaEls proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a la URV podran expedir i lliurar factura electrònica a la URV.
Estaran obligades a l’ús de la factura electrònica i a la presentació mitjançant el punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:

  • Societats anònimes;
  • Societats de responsabilitat limitada;
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
  • Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributària;
  • Unions temporals d’empreses;
  • Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de Capital Risc, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulació hipotecaria o Fons de Garantia d’inversions.


Informació