Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Full Oficial de la URV

Full Oficial de la URV

Núm. 894 7 de juliol de 2020


Disposicions generals i acords

Consell de Govern > Organització i recursos

Acord CG/2020/4/3, de 5 de juny, del Consell de Govern, pel qual s’aprova el següent: a) La creació d’una plantilla única de places vacants a partir de les vacants del 2019. b) La versió 1.0 de l’actualització del model de plantilla de PDI és un full de ruta, que ha de guiar de manera transparent i equitativa les actuacions de la Universitat pel que fa a la plantilla de PDI i ha d’anar confluint cap a un consens ampli. c) Atesa la urgència de la Convocatòria SH oferta pública 2020, s’utilitzaran els criteris de la versió 1.0 per a l’assignació de les places de lectors als departaments. L’ordre per assignar places va des dels departaments que tenen menys PDI permanent fins els que en tenen més. d) L’aprovació porta implícit el compromís de l’equip de govern de seguir treballant per avaluar aspectes i suggeriments recollits en les reunions que s’han mantingut amb deganats i direccions de centre i direccions de departament, representants dels treballadors, altres membres del Consell de Govern i PDI en general. e) La creació, al Consell de Govern de juliol 2020, d’una comissió per estudiar, revisar i millorar aquesta proposta, que elabori un document definitiu per aprovar-lo, si escau, en un Consell de Govern que s’haurà de convocar abans de final d’any. f) Els aspectes que s’han de valorar respecte a l’apartat c) són: -La piràmide d’edat, l’estructura prèvia del PDI en cada departament, la flexibilització de la ràtio permanents/associats, especificitats d’alguns ensenyaments (experimentalitat, didàctiques, etc.), valoració del nombre d’estudiants, la recerca, etc. -Les característiques especials dels ensenyaments d’Arquitectura, de la branca de salut i les especificitats del professorat del Departament de Medicina i Cirurgia (places vinculades, activitat assistencial).

Data d'aprovació 05-06-2020

Data de publicació: 07-07-2020 00:00:00

Consell de Govern > Formació

Acord CG/2020/4/4, de 5 de juny, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la modificació de la Normativa de docència del curs 2020-21 dels articles següents: “Article 6. Distribució de l’esforç de l’estudiantat en graus i màsters. Els apartats 1), 2) i 3) determinen el treball de l’alumnat en presència del professorat, i han de representar un màxim del 50% del temps en crèdits de les assignatures. Si l’assignatura és únicament de laboratori, es pot arribar al 75%. En el cas de les pràctiques clíniques, es pot arribar al 80%, d’acord amb les directrius dels ensenyaments. 3. En el global de la titulació, l’activitat en presència de professorat s’estableix en una franja superior al 30% i inferior al 40%. En són excepcions els ensenyaments amb directrius europees o aquells que s’hagin aprovat com a semipresencials o virtuals. Un cop els ensenyaments estiguin totalment implantats, s’hauran de fer les adequacions necessàries, per ajustar-se al marge de presencialitat establert. L’ajust pot afectar tant el nou curs com els ja implantats. Atesa la situació de constrenyiment en les plantilles de professorat, a partir del curs 2020-21 s’establirà una presencialitat docent no superior al 35% per cadascuna de les assignatures optatives de grau i màster. La mitjana del còmput global de la presencialitat de la resta d’assignatures no ha de ser superior al 40%. D’aquest còmput queden excloses les pràctiques externes i els treballs final de grau i de màster, que es regeixen pel que estableixen els apartats 2n i 3r de l’article 7 d’aquesta normativa.” “Disposició transitòria que afecta a l’article 6: Durant el curs que ve els centres han de fer un estudi sobre aplicaran aquesta normativa per ser aplicada al curs 2021-22. El topall del 35% de presencialitat a les optatives s’aplicarà al curs 2020-21.” “Article 9. Autorització d’activitats lectives. Es poden autoritzar activitats lectives en els casos següents: 1. Ensenyaments que no compleixin els criteris de programació. 2.Assignatures optatives que excedeixin el límit de les que es poden activar d’acord amb els criteris definits en aquesta normativa. 3. Nous ensenyaments que en la programació tinguessin el compromís de d’implantar-se sense costos ni increments addicionals de professorat. Sempre que es donin les condicions següents: - Que el centre que les impulsi hagi rebut el vist i plau dels departaments i dels docents afectats. - Que no computin en l’encàrrec docent del departament. Els crèdits corresponents han de figurar en l’encàrrec docent del docent, però no computaran a l’efecte dels límits que s’estableixen a l’article 7.2 de la Normativa de professorat.”

Data d'aprovació 05-06-2020

Data de publicació: 07-07-2020 00:00:00

Consell de Govern > Formació

Acord CG/2020/4/9, de 5 de juny, del Consell de Govern, pel qual s’aproven les mesures extraordinàries en matèria acadèmica i econòmica (arran de a les sol·licituds d’estudiants) per la situació derivada de la covid-19

Data d'aprovació 05-06-2020

Data de publicació: 07-07-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-07-2020 13:42:10)


Informació

  • Associació Catalana d'Universitats Públiques.
  • Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
  • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
  • Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia.
  • Xarxa Vives d'Universitats.
  • Universia.

© 2008 Universitat Rovira i Virgili