Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Protecció de Dades Personals > Drets > Drets del ciutadà

Protecció de Dades Personals

Drets del ciutadàDrets del ciutadà

La normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, regula els drets d'accés, de rectificació, de supressió, d'oposició, a la limitació del tractament, a la portabilitat de les dades i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades dels interessats (persones físiques titulars de les dades) sobres les seves dades de caràcter personal.

La definició dels drets, les condicions i els terminis per exercir-los es troben regulats a:

  • Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades-RGPD)
  • Constitució espanyola (arts. 10, 14, 16, 18, 20, 53 i 105)
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Procediment

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit adreçat al Registre General de la URV, de forma presencial o telemàtica (accés al registre per via telemàtica).Informació