Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada

Registre General


El Registre General de la URV

El Registre General de la URV és una unitat administrativa de caràcter general que depèn de la Secretaria General. Aquesta coordina als registres auxiliars de la URV.

Té com a finalitat facilitar l’exercici dels drets i interessos de la ciutadania i contribuir a la millora de l’ordre i l’eficàcia en la tramitació dels assumptes i en l’activitat administrativa general de la URV.

El seu objectiu és aconseguir un sistema de control i garantia interna i externa dels documents que es presenten a la URV i dels documents oficials de la mateixa URV que s’envien a altres institucions o bé a particulars.

Presentació de documentació a la URV segons llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques i amb efectes de termini

1. Registre electrònic de la URV. Així com la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1 de la llei abans esmentada.

2. Registres presencials de la URV. Veure ubicació i horaris més avall

3. A les oficines de Correos de l'Estat Espanyol en la forma que s'estableixi reglamentàriament.

En el cas d’enviament per correu administratiu, la presentació de la documentació a l’oficina de Correos de l'Estat Espanyol s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat per l’oficina de Correos. Si la sol·licitud no està datada i segellada de la forma adient s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.

4. A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger.

5. A les oficines d’assistència en matèria de registres.

6.En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Obligats a relacionar-se per mitjans electrònics segons la llei 39/2015

- Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les
administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans
electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics
amb les administracions públiques

- En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les
administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu,
almenys, els subjectes següents:
   a) Les persones jurídiques.
   b) Les entitats sense personalitat jurídica.
   c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació
       obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions
       públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest
       col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
   d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament
       amb l'Administració.
   e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que
       efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini
       reglamentàriament cada Administració

La URV en exercici de la potestat que preveu l'article 14.3 de la Llei 39/2015, estén l'obligatorietat de relacionar-se a través de mitjants electrònics als col·lectius següents:

- els membres de la comunitat universitària (estudiants, personal d'administració i serveis i personal docent i investigador) heu d'utilitzar els mitjans electrònics que la URV posa a la vostra disposició per presentar escrits o sol·licituds a la URV, excepte els indicats a continuació

- en el cas dels Tràmits administratius dels estudiants URV heu d'utilitzar l'accés per Tràmits en línia de la intranet de la URV

- els proveïdors o altres preceptors de fons públics per obtenir informació sobre els pagaments que hagin de percebre de la URV; per a la resta de tràmits, els proveïdors que hagin de presentar factura electrònica

- els empresaris individuals o autònoms en el marc de les actuacions que duguin a terme en la seva condició d'empreari individual o autònom

- les persones que es presenten a processos selectius convocats per la URV

Expedició de còpies compulsades

 • On? en els punts de registre de la URV de manera presencial

 • De quina documentació? dels documents expedits per:
  - la URV
  - altres administracions públiques sempre i quan sigui per adjuntar a una sol·licitud que es presenta al registre de la URV

 • Què cal portar? original i fotocòpia de la documentació a compulsar

Situació i horaris dels punts de Registre de la URV

Us demanem que les sol·licituds, els escrits o les comunicacions presentades a un punt de registre de la URV, si tenen més d'una pàgina, no els lliureu grapats per tal d'agilitzar el tràmit de registre, que incorpora el document escanejat.

Registre General: 

 • Adreça: carrer de l’Escorxador s/n (edifici Rectorat) - 43003 Tarragona Mapa
 • Presentació documentació presencial: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 hores, demanat cita prèvia. S'ha de demanar una cita per a cada tràmit.

  Tancat presencialment:
  - Els dies festius de caràcter estatal i autonòmic i les festes locals de Tarragona: veure dies festius en aquest enllaç
  - Del 27 de desembre de 2023 al 5 de gener de 2024, ambdós inclosos
  - Del 25 al 28 de març de 2024, ambdós inclosos
  - El mes d’agost de 2024
  - Del 24 de desembre de 2024 al 5 de gener de 2025, ambdós inclosos
 • Presentació de documentació virtual: mitjançant el registre electrònic URV les 24 hores del dia tots els dies de l'any

 Registres auxiliars oberts:

 • Les adreces i els telèfons dels diferents punts de registre auxiliars els podeu trobar a continuació: Descarregue-vos la informació dels registres auxiliars (PDF)
 • Presentació de documentació presencial:

  - Seu Baix Penedès (Coma-ruga): de dilluns a dijous d'11 a 13 hores, demanant cita prèvia*.

  - Campus Bellisens (Reus): de dilluns a dijous d'11 a 13 hores, demanant cita prèvia*. 

  - Campus Vila-seca: de dilluns a dijous d'11 a 13 hores.

  - Campus Catalunya: de dilluns a divendres d'11 a 13 hores, demanant cita prèvia*. Temporalment es donarà servei des de l'Oficina Logística de Campus (planta 1, edifici A2)

  - Campus Sescelades: de dilluns a divendres d'11 a 13 hores.

  - Campus Terres de l'Ebre: de dilluns a divendres de 9:30 a 13 hores.

  - Centre Internacional: dilluns i dimecres de 9 a 13 hores, demanant cita prèvia*.

  - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: dilluns i dimecres, d’11 a 13 hores.
  - Seu Vilafranca del Penedès: de dilluns a divendres d’11 a 13:30 hores.

    *S'ha de demanar una cita prèvia per a cada tràmit.

  Tots els registres auxiliars romandran tancats:
  - Els festius de caràcter estatal i autonòmic i les festes locals de la ciutat segons la ubicació del registre auxiliar: veure dies festius en aquest enllaç
  - Del 27 de desembre de 2023 al 5 de gener de 2024, ambdós inclosos
  - Del 25 al 28 de març de 2024, ambdós inclosos
  - El mes d’agost de 2024
  - Del 24 de desembre de 2024 al 5 de gener de 2025, ambdós inclosos

Imprès de sol·licitud genèrica

Imprès d'autorització

Contacte

 • Raquel Bea López
 • Judith Basterra Franco
 • Telèfons: 977558040 / 977558049 “de dilluns a divendres de 10 a 14 hores” excepte festius
 • Fax: 977297035

Informació relacionada

Registre electrònic URV

Codis DIR3 URV


Informació