Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada

Registre GeneralTERMINIS:

D'acord amb la clàusula novena del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, que prorroga l'estat d'alarma, s'aixeca la suspensió dels terminis administratius que decretava la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020.

En conseqüència, el còmput de terminis administratius que s'havien suspès es reprèn a partir de l'1 de juny de 2020, a excepció dels terminis per interposar recursos administratius, que no es reprenen sinó que es reinicien des de zero. 

SERVEI DE REGISTRE DE LA URV:   

1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS O DOCUMENTACIÓ:
- Virtual: accedir al registre electrònic URV les 24 hores del dia tots els dies de l'any
- Presencial amb cita prèvia: els dimarts i dijous de 9 a 12 hores al Registre General, ubicat a l'edifici de Rectorat  carrer Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, telèfon 977-558049. Demanar cita previa.

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS O DOCUMENTACIÓ DELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS DELS ESTUDIANTS URV:
Utilitzar l'accés per Tràmits en línia de la intranet de la URV

3. CÒPIES COMPULSADES: 
Presencial amb cita prèvia: els dimarts i dijous de 9 a 12 hores al Registre General, ubicat a l'edifici de Rectorat, carrer Escorxador, s/n 43003 de Tarragona, telèfon 977-558049. Demanar cita previa.

Cal portar original i fotocòpia. Es realitzaran còpies compulsades dels documents expedits per:
- la Universitat Rovira i Virgili
- altres administracions públiques sempre i quan sigui per adjuntar a una sol·licitud que es presenta al registre de la Universitat Rovira i Virgili


El Registre General de la URV

El Registre General de la URV és una unitat administrativa de caràcter general que depèn de la Secretaria General. Aquesta coordina als registres auxiliars de la URV.

Té com a finalitat facilitar l’exercici dels drets i interessos de la ciutadania i contribuir a la millora de l’ordre i l’eficàcia en la tramitació dels assumptes i en l’activitat administrativa general de la URV.

El seu objectiu és aconseguir un sistema de control i garantia interna i externa dels documents que es presenten a la URV i dels documents oficials de la mateixa URV que s’envien a altres institucions o bé a particulars.

La URV disposa d’un sistema automatitzat, únic i desconcentrat de Registre. Per tant, la validesa dels assentaments és la mateixa des de la unitat de Registre General com des de qualsevol dels registres auxiliars.

Presentació de documentació a la URV segons llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques i amb efectes de termini

1. Registre electrònic de la URV. Així com la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1 de la llei abans esmentada.

2. Registres presencials de la URV. Veure ubicació i horaris més avall

3. A les oficines de Correos de l'Estat Espanyol en la forma que s'estableixi reglamentàriament.

En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correos de l'Estat Espanyol s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.

4. A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger.

5. A les oficines d’assistència en matèria de registres.

6.En qualsevol altre que estebleixin les disposicions vigents.

Situació i horaris dels Registres de la URV

Us demanem que les sol·licituds, els escrits o les comunicacions presentades a un punt de registre de la URV, si tenen més d'una pàgina, no els lliureu grapats per tal d'agilitzar el tràmit de registre, que incorpora el document escanejat.

Registre General: 

  • Adreça: carrer de l’Escorxador s/n (edifici Rectorat) - 43003 Tarragona Mapa
  • Horari: de 9 h a 12 hores, els dimarts i dijous amb cita prèvia
  • Els dies festius de caràcter estatal i autonòmic i les festes locals de Tarragona romandrà tancat: veure dies festius en aquest enllaç

 Registres auxiliars: TANCATS

Imprès de sol·licitud genèrica

Imprès d'autorització

Contacte


Enllaços relacionats

Registre electrònic URV


Informació