Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada

Registre GeneralEl Registre General de la URV és una unitat administrativa de caràcter general que depèn de la Secretaria General.

Té com a finalitat facilitar l’exercici dels drets i interessos de la ciutadania i contribuir a la millora de l’ordre i l’eficàcia en la tramitació dels assumptes i en l’activitat administrativa general de la URV.

El seu objectiu és aconseguir un sistema de control i garantia interna i externa dels documents que es presenten a la URV i dels documents oficials de la mateixa URV que s’envien a altres institucions o bé a particulars.

La URV disposa d’un sistema automatitzat, únic i desconcentrat de Registre. Per tant, la validesa dels assentaments és la mateixa des de la unitat de Registre General com des de qualsevol dels Registres Auxiliars.

Presentació de documentació a la URV segons llei i amb efectes de termini:

1. Registre electrònic de la URV.

2. Registres de la URV. Veure ubicació i horaris més avall.

3. A les oficines de Correos de l'Estat Espanyol en la forma que s'estableixi reglamentàriament.

En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correos de l'Estat Espanyol s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.

4. A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger.

5. Altres opcions segons estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Situació i horaris dels Registres de la URV

Us demanem que les sol·licituds, els escrits o les comunicacions presentades a un punt de registre de la URV, si tenen més d'una pàgina, no els lliureu grapats per tal d'agilitzar el tràmit de registre, que incorpora el document escanejat.

Registre General:

  • Adreça: carrer de l’Escorxador s/n (edifici Rectorat) - 43003 Tarragona Mapa
  • Horari: de 10h a 13,30 hores, de dilluns a divendres i de 15:30h a 17:30 hores, de dilluns a dijous.
  • Els dies festius de caràcter estatal i autonòmic i les festes locals de Tarragona romandrà tancat: veure dies festius en aquest enllaç

Imprès de sol·licitud genèrica

Imprès d'autorització

Contacte


Enllaços relacionats

Registre per via telemàtica


Informació