Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada

El Registre de la URV


El Registre de la URV és competència del Registre General de la URV.

El Registre General és una unitat administrativa de caràcter general integrada en la Subunitat de Gestió de Convenis i Registre que depèn de la Secretaria General. El Registre General assumeix les funcions de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres (OAMR) establertes per la Llei 39/2015 i coordina als registres auxiliars.

Presentació de documentació adreçada a la URV

Les persones poden presentar escrits, sol·licituds o comunicacions adreçats a la URV mitjançant dos canals d'accés:

Altres vies de presentació si no existeix un mitjà específic electrònic URV o no és un subjecte obligat a relacionar-se electrònicament amb la URV

Segons l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, permet la presentació de la documentació en els llocs següents:

  • A les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) distribuïdes pel territori català i la resta de l'estat
  • A les oficines de Correus, tal com s’estableix reglamentàriament
    - En el cas d'enviament per correu administratiu, la presentació de la documentació a l'oficina de Correos de l'Estat Espanyol s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l'escrit o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat per l'oficina de Correos. Si la sol·licitud no està datada i segellada de la forma adient s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.
    - Servei ORVE de registre de Correus
  • A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l'Estat espanyol a l'estranger
  • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Contacte


Tramitació electrònica

Tramitació electrònica

Reglament

AVÍS:

El 5 DE JULIOL de 00:00 a 06:00 hores es poden produir talls de connexió al registre electrònic URV, degut a tasques de manteniment del CSUC 


Informació