Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Protecció de Dades Personals > Tractaments > Registre de tractaments

Protecció de Dades Personals

Registre de tractaments


En compliment d'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/ CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD) la Universitat Rovira i Virgili manté actualitzat el seu Registre de les Activitats de Tractament (RAT) que fa públic a través d'aquesta pàgina donant compliment a l'article 31.2 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Registre de tractaments

El Registre de les Activitats del Tractament (RAT) de la URV conté aquella informació exigida pel RGPD que consisteix en el següent per a cada un dels tractaments:

  1. La denominació del tractament.
  2. Si la Universitat actua com a responsable del tractament o, pel contrari, actua com a encarregat de el tractament i en aquest cas s'identifica a el responsable del tractament.
  3. Les finalitats del tractament.
  4. Les categories d'interessats dels quals es tracten dades personals.
  5. Les categories de dades personals tractades.
  6. Les categories de destinataris als que es comuniquen o comunicaran les dades personals, inclosos els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals.
  7. Els terminis previstos per a la supressió de les dades personals tractades.
  8. L'enllaç amb l'accés a la clàusula bàsica d'informació sobre el tractament de dades personals i que és la que es mostra a l'interessat quan són recaptades les seves dades.
  9. L'enllaç amb l'accés a la informació ampliada sobre el tractament de dades personals en el qual poden consultar-se totes les característiques sobre el tractament i que complementa l'anterior.

Per informació relativa a com la Universitat tracta les dades personals amb caràcter general, inclòs els detalls de contacte del responsable del Tractament i del Delegat de Protecció de Dades i les mesures tècniques i organitzatives de seguretat aplicades, es pot consultar la Política de Privacitat.Informació