Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Treballar a la URV > Convocatòries de PTGAS

Treballar a la URV

Convocatòries de PTGASAltres convocatòries

Convocatòries de personal funcionari

Codi de convocatòria FI24B2087

Proves selectives per a proveir interinament tres places de l'Escala de Gestió. Tècnics o tècniques de suport a la qualitat docent. Oficina de suport a la Direcció/Deganat. F. d'Enologia, F. Medicina i Ciències de la Salut i F. Ciències Jurídiques

Documentació

Les persones interessades poden interposar contra la convocatòria, les seves bases i els actes administratius que es derivin de l'actuació del tribunal els recursos que s'estableixen a les bases de la convocatòria.

Les dates de les proves selectives es publiquen al Calendari proves PTGAS

Data límit de presentació de sol·licituds : 27/02/2024

Data de resolució: 06/02/2024

Data de publicació a la Seu electrònica: 07-02-2024 08:35:38

Estat de la convocatòria

Resolta Resolta

Els llistats que es publiquen en aquesta pàgina Web, i que contenen dades de caràcter personal, s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades i la seva finalitat, d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, és la de procedir a notificar a cadascun dels aspirants el contingut del procediment selectiu. Aquests llistats no constitueixen font d'accés al públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels propis afectats.


Informació