Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona



Portada > Treballar a la URV > Convocatòries de PAS

Treballar a la URV

Convocatòries de PAS



Altres convocatòries

Convocatòries de personal laboral

Codi de convocatòria LE101881

Contractació d'un/a tècnic/a de suport a un projecte, grup I. Servei de Recursos Lingüístics.

Documentació

Les persones interessades poden interposar contra la convocatòria, les seves bases i els actes administratius que es derivin de l'actuació del tribunal els recursos que s'estableixen a les bases de la convocatòria.

Les dates de les proves selectives es publiquen al Calendari proves PAS

Data límit de presentació de sol·licituds : 03/06/2010

Data de resolució: 19/05/2010

Data de publicació a la Seu electrònica: 24-05-2010 10:23:13

Estat de la convocatòria

Tancada

Els llistats que es publiquen en aquesta pàgina Web, i que contenen dades de caràcter personal, s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades i la seva finalitat, d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, és la de procedir a notificar a cadascun dels aspirants el contingut del procediment selectiu. Aquests llistats no constitueixen font d'accés al públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels propis afectats.


Informació