Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Relació de dies inhàbils

Relació de dies inhàbilsPer a l'any 2019, la relació de dies inhàbils segons llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment adminitratiu comú de les administracions públiques és la següent:

- Tots els dissabtes i els diumenges

- Festes oficials d'àmbit estatal i català:


1 de gener
19 d'abril
22 d'abril
1 de maig
24 de juny
15 d'agost
11 de setembre
12 d'octubre
1 de novembre
6 de desembre
25 de desembre
26 de desembre

- Festes locals on la URV té ubicacions:


Tarragona: 19 d'agost i 23 de setembre
Reus: 29 de juny i 25 de setembre
Vila-seca: 17 de gener i 3 d'agost
Tortosa: 10 de juny i 2 de setembre
Vendrell: 26 i 27 de juliol


Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Quan un dia sigui hàbil en el municipi o comunitat autònoma en què resideix l'interessat, i inhàbil en la seu de l'òrgan administratiu, o a l'inrevés, es considerarà inhàbil en tot cas.

A l'efecte del còmput de terminis, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

El registre electrònic de la URV admet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores. Quan per raons tècniques, el registre electrònic no es trobi operatiu, s'anunciarà als usuaris tal circumstància mentre duri aquesta situació.Informació