Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Contractes menors

Empreses i Institucions

Contractes menorsDefinició: es consideren contractes menors els subjectes a la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic d’un import igual o inferior a 39.999,99 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o de 14.999,99 euros, quan es tracti de contractes de subministraments o de serveis.  La suma dels contractes menors que el contractista subscrigui amb la URV no podrà individual o conjuntament superar aquests imports. Aquests imports no inclouen l’impost sobre el valor afegit.

Termini de durada: els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.

Adjudicació: es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar que disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació.

Facturació: la factura haurà de reunir les dades i requisits del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació.

Els proveïdors podran lliurar i expedir factura electrònica a la URV. Estaran obligades a l’ús de la factura electrònica i  a la presentació mitjançant el punt general d’entrada, les entitats que s’indiquen a: https://seuelectronica.urv.cat/empreses-institucions/us-factura.html

Per informació addicional sobre factura electrònica podeu consultar: https://seuelectronica.urv.cat/empreses-institucions/factura.htmlInformació