Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Registre telemàtic

Registre telemàticEl Registre telemàtic de la URV és una aplicació integrada en el Registre General de la URV que permet registrar sol·licituds, escrits i documents de forma telemàtica, és a dir, des de la seu electrònica de la URV a través d’Internet. Per accedir a l’aplicació cal que us autentiqueu mitjançant un dels sistemes d’autenticació permès.

Actualment, el sistema permet presentar “instàncies genèriques”, a les quals es pot adjuntar documentació complementària.

Un cop emplenada la instància genèrica o el formulari, el Registre telemàtic emetrà de forma automàtica un rebut acreditatiu de la seva presentació, en el qual figurarà el número de registre d’entrada i la data i hora del mateix. En cas que no rebeu aquest rebut, no es garanteix que s’hagi produït la recepció de l’escrit i, per tant, cal que us poseu en contacte amb la URV a través de l’adreça electrònica registre.general(ELIMINAR)@urv.cat.

En cas de presentació de documents que continguin virus informàtics, programes espies o, en general, qualsevol tipus de codi maliciós, es considerarà sense cap més tràmit que aquests no han estat presentats i se suspendrà automàticament qualsevol operació que requereixi el seu procés o utilització. En aquest cas, es remetrà a la persona interessada un correu electrònic informant-lo del fet.

Horari de funcionament

El Registre telemàtic permet la presentació de sol•licituds, escrits i documents les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l’any.

Data i hora

El Registre telemàtic es regeix per la data i l’hora oficial de la seu electrònica de la URV.

Còmput de terminis

En l’assentament d’entrada s’inscriuran com a data i hora de presentació aquelles en les quals es produeix efectivament la recepció. La presentació d’un escrit en un dia inhàbil s’entén realitzada a la  primera hora del primer dia hàbil següent, llevat que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

Els dies declarats inhàbils en el municipi de la persona interessada o en la seu de l’òrgan administratiu amb motiu de festes locals no es consideren inhàbils als efectes de còmput de terminis.

Interrupció del servei

El servei de Registre telemàtic només se suspèn per causes tècniques i durant el temps imprescindible. En aquest cas, la presentació d’escrits ha de fer-se en un altre moment o utilitzant altres mitjans admesos en dret. En cap cas la URV es fa responsable de les conseqüències derivades de la interrupció del registre telemàtic per causes tècniques.

Trobareu més informació al Reglament del Registre Electrònic de la URV.

Dades de contacte

Per a qualsevol dubte sobre el funcionament del Registre telemàtic de la URV, podeu posar-vos en contacte amb:

Registre General
Telèfon: 977 55 80 40
Correu electrònic: registre.general(ELIMINAR)@urv.cat

 Informació