Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Registre telemàtic

Registre telemàticEl registre electrònic de la URV és una aplicació integrada l’eina de Registre Electrònic General de la URV que permet registrar sol·licituds, escrits i documents de forma telemàtica, és a dir, des de la seu electrònica de la URV a través d’Internet. Per accedir a l’aplicació cal que us autentiqueu mitjançant un dels sistemes d’autenticació permès.

Actualment, el sistema permet presentar “instàncies genèriques”, a les quals es pot adjuntar documentació complementària.

Un cop emplenada la instància genèrica o el formulari, el registre electrònic de la URV emetrà de forma automàtica un rebut acreditatiu de la seva presentació, en el qual figurarà el número de registre d’entrada i la data i hora del mateix i la relació de documents adjunts. En cas que no rebeu aquest rebut, suposa que no s’hagi produït la recepció de l’escrit i, per tant, cal que ho intenteu de nou o utilitzeu altres vies legals segons llei 39/2015.

En cas de presentació de documents que continguin virus informàtics, programes espies o, en general, qualsevol tipus de codi maliciós, es considerarà sense cap més tràmit que aquests no han estat presentats i se suspendrà automàticament qualsevol operació que requereixi el seu procés o utilització. En aquest cas, es remetrà a la persona interessada un correu electrònic informant-lo del fet.

Horari de funcionament

El registre electrònic de la URV admet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores. Quan per raons tècniques, el registre electrònic de la URV no es trobi operatiu, s'anunciarà als usuaris tal circumstància mentre duri aquesta situació.

Data i hora

El registre electrònic de la URV es regeix per la data i l’hora oficial de la seu electrònica de la URV.

Còmput de terminis

A l'efecte del còmput de terminis, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

Interrupció del servei

El servei de registre electrònic de la URV només se suspèn per causes tècniques i durant el temps imprescindible. En aquest cas, la presentació d’escrits ha de fer-se en un altre moment o utilitzant altres mitjans admesos segons llei 39/2015. En cap cas la URV es fa responsable de les conseqüències derivades de la interrupció del registre electrònic per causes tècniques.

Dades de contacte

Per a qualsevol dubte sobre el funcionament del registre electrònic de la URV, podeu posar-vos en contacte amb:

Registre General
Telèfon: 977 55 80 40
Correu electrònic: registre.general(ELIMINAR)@urv.cat

 Informació