Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Catàleg serveis administració electrònica

Catàleg de serveis d'administració electrònica de la Universitat Rovira i VirgiliL’article 8 de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics estableix que les administracions públiques han de crear un punt d’accés general a través del qual els ciutadans, en les seves relacions amb les administracions públiques, puguin accedir a tota la informació i als serveis disponibles. Aquest punt d’accés general ha de contenir la relació de serveis a disposició dels ciutadans i l’accés a aquests.

L’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que la informació relativa a l’organització institucional i l’estructura administrativa que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure, entre d’altres, el catàleg dels serveis prestats per l’Administració.

Finalment, l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques estableix que a la seu electrònica d’accés a cada registre ha de figurar la relació actualitzada de tràmits que s’hi puguin iniciar.

En compliment d’aquestes disposicions s’ofereix la relació dels tràmits d’administració electrònica de la Universitat Rovira i Virgili.

Tràmits administració electrònica - Genèrics

Tàmits administració electrònica - PAS i PDI:

Tàmits administració electrònica - Estudiants:Informació